Nieuwe CBS data over leerlingen

[Datablog]

Speciaal voor Hack de Valse Start stelt het CBS deze unieke data beschikbaar. Deze dataset geeft je meer inzicht in waar ongelijke kansen het meeste zullen optreden, misschien ook waarom.

schoolb

Uit diverse onderzoeken blijkt dat ongelijke kansen gerelateerd zijn aan de sociale achtergrond en de economische achtergrond van jongeren. Daarom is het CBS gevraagd data te leveren die op dit inzichtelijk maakt, waarbij speciale aandacht uit gaat naar jongeren. Waar het CBS normaal inkomensstatistieken produceert over alle burgers, is er nu gevraagd om een doorsnede te maken voor alle schoolgaande jongeren, met daarin:

a. Postcode 4: van de woonplaats van de leerling

b. Wijkbuurtcode

c. Type huishouden

Éénouder gezin

Tweeoudergezinnen (kan gehuwd/ongehuwd zijn)

d. Grootte gezin

1 kind

2 kinderen

3 of meer kinderen

e. Gestandaardiseerd huishoudensinkomen: in percentielen

Sociaaleconomische categorie: de belangrijkste inkomstenbronnen van de persoon in de maand oktober van een bepaald jaar, werknemer, directeur-grootaandeelhouder, zelfstandige, overig actief, ontvanger werkloosheidsuitkering, ontvanger bijstandsuitkering, ontvanger uitkering overige sociale voorzieningen, ontvanger uitkering ziekte/AO, ontvanger pensioenuitkering, nog niet schoolgaand/scholier/student met inkomen, nog niet schoolgaand/scholier/student zonder inkomen, overig zonder inkomen. We kijken afzonderlijk naar:

f. SecmKind

g. SecmMoeder

h. SecVader

i. Aantal verhuizingen van de leerling tot dan toe

Het CBS heeft deze gegevens samengesteld op basis van jaren 2011-2016 op postcode 4 niveau. Het CBS mag namelijk niet gegevens groeperen op bijvoorbeeld schoolniveau, zonder hiervoor wettelijke toestemming te hebben. Je kunt de data (ZIP) downloaden via het dataportaal van Open State Foundation.

Hack jij de Valse Start?

Op 3 maart 2018 vindt Hack de Valse Start plaats. Tijdens deze hackathon gaan we met open onderwijs data aan de slag om kansenongelijkheid in het onderwijs beter te kunnen signaleren en eventueel aan te pakken. Doe je mee?

 


Icons: Freepik from www.flaticon.com

Bijzondere bekostiging onderwijs instellingen

[Datablog]

Onderwijs instellingen krijgen in Nederland naast reguliere bekostiging soms nog bijzondere bekostigingen, zoals ondersteuning voor zieke leerlingen, schippers kinderen of kinderen met een beperking. Er zijn ook globale bekostigingen, zoals ondersteuning van docenten of de scholen zelf. Deze betaalinformatie wordt op maandbasis klaargezet op de website van DUO Tegemoetkoming kstn op scholen Aanv midd int   >

Nieuwe DUO data over scholen

[Datablog]

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs is er een afdeling informatieproducten die onderzoek doet en daarbij vrijwel alle onderzoeksdata als open data publiceren. Voor Hack de Valse Start worden diverse bestanden samengesteld, die nog voor 3 maart gepubliceerd gaan worden. Bijzonder aan deze gegevens is dat ze waar mogelijk op zowel schoolniveau als postcode 4 niveau   >

MBO keuzedelen

[Datablog]

In deze datablog gaan we in op een dataset over keuzedelen in het MBO. Keuzedelen zijn onderdeel van de kwalificatiestructuur in het MBO. Ze zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere instroom van of doorstroom naar een (op)volgende opleiding.   >

Dataset: Overzicht van data

[Datablog]

Er bestaat op onderwijs gebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Omdat tijdens de hackathon gewerkt wordt aan specifieke vragen rond kansenongelijkheid, zijn alvast verschillende datasets geselecteerd over onderwijs, arbeidsmarkt en jeugd. Je kunt de data ook raadplegen via het dataportaal van Open State Foundation of   >