MBO keuzedelen

[Datablog]

In deze datablog gaan we in op een dataset over keuzedelen in het MBO. Keuzedelen zijn onderdeel van de kwalificatiestructuur in het MBO. Ze zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere instroom van of doorstroom naar een (op)volgende opleiding.

schoolb

Alle keuzedelen zijn opgenomen in het landelijk register keuzedelen. De omvang van het register was in juli 2017 829 keuzedelen en neemt toe. Over de keuzedelen wordt sinds september 2016 halfjaarlijks gerapporteerd door herziening MBO.

Voorbeeld toepassing

De data die onderliggend is aan de rapportages van herziening MBO is vrij beschikbaar als een excel bestand. Hiermee kunnen we verschillende analyses doen of dashboards bouwen. Wij nemen hier het voorbeeld van een (toekomstig) MBO student die zich wil verdiepen in keuzedelen.
Als MBO’er die binnenkort zelf keuzedelen moet gaan selecteren, zou ik graag willen weten welke keuzedelen succesvol zijn. Zo zouden we succesvol kunnen bekijken aan de hand van de volgende indicatoren:

Aantal opleidingen die het keuzedeel aanbiedt

Aantal studenten die het keuzedeel kiest

Aantal studenten dat een resultaat levert

Aantal studenten dat het keuzedeel behaald

Bovendien moeten de keuzedelen aansluiten bij je persoonlijke wensen en interesses. Daarom zouden we graag willen selecteren op:

Soort opleiding

Opleidingsdomein

Kwalificatiedossier

Keuzedeel

Als we de wensen en interesses in een eenvoudig te lezen dashboard plaatsen en de indicatoren dynamisch weergeven, kunnen we makkelijk aflezen of dat keuzedeel ook succesvol is.

Vervolg vragen:
– Welke aanpassingen moeten er gedaan worden om een dashboard te maken dat voor de besturen van de MBO instellingen interessant is? En welke (andere) aanpassingen voor beleidsmakers?
– Welke factoren zouden de verschillen tussen succesvolle en minder succesvolle keuzedelen bepalen? Kunnen we dit ook controleren aan de hand van aanvullende data?
– Is er in de verschillende datasets die de afgelopen tijd uit zijn gekomen over keuzedelen in het MBO nog een trend te ontdekken?
– Kunnen we deze data ook visualiseren op een kaart?

Data en rapportages zijn hier te vinden.

Hack jij de Valse Start?

Op 3 maart 2018 vindt Hack de Valse Start plaats. Tijdens deze hackathon gaan we met open onderwijs data aan de slag om kansenongelijkheid in het onderwijs beter te kunnen signaleren en eventueel aan te pakken. Doe je mee?Icons: Freepik from www.flaticon.com

Bijzondere bekostiging onderwijs instellingen

[Datablog]

Onderwijs instellingen krijgen in Nederland naast reguliere bekostiging soms nog bijzondere bekostigingen, zoals ondersteuning voor zieke leerlingen, schippers kinderen of kinderen met een beperking. Er zijn ook globale bekostigingen, zoals ondersteuning van docenten of de scholen zelf. Deze betaalinformatie wordt op maandbasis klaargezet op de website van DUO Tegemoetkoming kstn op scholen Aanv midd int   >

Nieuwe CBS data over leerlingen

[Datablog]

Speciaal voor Hack de Valse Start stelt het CBS deze unieke data beschikbaar. Deze dataset geeft je meer inzicht in waar ongelijke kansen het meeste zullen optreden, misschien ook waarom. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ongelijke kansen gerelateerd zijn aan de sociale achtergrond en de economische achtergrond van jongeren. Daarom is het CBS gevraagd data   >

Nieuwe DUO data over scholen

[Datablog]

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs is er een afdeling informatieproducten die onderzoek doet en daarbij vrijwel alle onderzoeksdata als open data publiceren. Voor Hack de Valse Start worden diverse bestanden samengesteld, die nog voor 3 maart gepubliceerd gaan worden. Bijzonder aan deze gegevens is dat ze waar mogelijk op zowel schoolniveau als postcode 4 niveau   >

Dataset: Overzicht van data

[Datablog]

Er bestaat op onderwijs gebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Omdat tijdens de hackathon gewerkt wordt aan specifieke vragen rond kansenongelijkheid, zijn alvast verschillende datasets geselecteerd over onderwijs, arbeidsmarkt en jeugd. Je kunt de data ook raadplegen via het dataportaal van Open State Foundation of   >